Mallclub+ е нашата програма за лојалност создадена за една единствена цел, да го подобри купувачкото искуство и да ви овозможи повеќе бенефиции и поволности во исто време, како што се: пазарење по Mallclub + цени, собирање на поени, користење на вредносни ваучери, промоции и многу други поволности

Зачленете се во неколку лесни чекори на следниот линк станете и вие дел од нашето Mallclub+ семејство!

Со вкупен промет над 25.000 денари, преминувате на повисокото ниво на Mallclub+ идобивате дополнителни бенефиции и поволности 1. Стекнување на поени
 2. Со зачленување во програмата за лојалност се стекнувате со право да добивате поенипри купувањето на веб страницата на Mall.mk

  Членовите на програмата стекнуваат право да добијат 1 поен за секој 1 денар потрошен на веб страницата на Mall.mk за купување на производи кои се квалификуваат за стекнување на поени.

  Членовите на повисокото ниво, имаат право да добијат 1.1 поен за секој 1 денар потрошен на веб страницата на Mall.mk за купување на производи кои се квалификуваат за стекнување на поени.

  Поените ќе бидат евидентирани на сметката за членство во програмата на датумот на купување на производот/ите и се валидни од моментот на купување.

  од до Вредност на 1 поен во денари
  0 25.000 1 денар = 1 поен
  Над 25,001 PLUS 10% 1 денар = 1.1 поен
 3. Искористување на поени
 4. За секои стекнати 5000 поени добивате 1 вредносен ваучер кој може да се искористи како попуст на производи од вредноста на направена сметка. За секоја натамошна продажба вредноста на ваучерот кој се користи зависи од направениот промет како што е дадено во табелата.

  од до Вредност на 1 ВАУЧЕР во денари
  0 5.000 100

  Вредносниот ваучер може да биде искористен само во периодот на неговата важност.Вредносните ваучери имаат рок на важност 365 дена од датумот на издавање.

  Со секое издавање на вредносен ваучер се одземаат 5000 поени од вашата сметкa на програмата.

 5. Сторнирање на доделените поени и вредносните ваучери
 6. Во согласност на законските прописи, доколку одлучите да вратите производ за чие купување биле доделени поени тие ќе бидат сторнирани, односно ќе се третираат каконевалидни.

  Во согласност на законските прописи, доколку одлучите да вратите производ за чие купување ви бил одобрен попуст, врз основа на искористен ваучер, искористениот вредносен ваучер останува со рок на важност се до датумот на неговиот оригинален рок на важност. Во случаите во кои врз основа на искористен вредносен ваучер бил одобрен попуст на повеќе од еден производ, при враќањето на дел од производите во согласност со законските прописи искористениот ваучер ја губи својата важност, односно станува невалиден.

 7. Откажување на членство
 8. Членството во програмата можете да го откажете во кое било време со поднесување на апликација за откажување на членство во Mallclub +. Доколку во моментот на откажување на членството на вашата клуб картичка има неискористени поениистите јагубат својата важност.

  *Со зачленувањето во Mallclub + програмата добивате картичка за лојалност која ќе служи како ваше средство за идентификација при користењето на сите бенефиции и поволности кои следуваат со неа.